Hotărârea nr. 209/2000

OBIECT: APROBARE P.U.D. COMPLEX PRESTÃRI SERVICII TURISTICE ÎN POIANA BRAşOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.34708 DIN 6 IULIE 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE ş

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   209

din data de 28 august 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. Complex prestări servicii turistice în Poiana Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 34.708 din 6 iulie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind proiectul: P.U.D. Complex prestări servicii turistice în Poiana Braşov,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă P.U.D. Complex prestări servicii turistice Poiana Braşov, proiect nr. 173/2000 elaborat de S.C. Global Housing S.R.L.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ