Hotărârea nr. 208/2000

OBIECT: ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ-EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. RÂNDUNICII NR.12 ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES DIN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. CRISPUS S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, Î

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   208

din data de 28 august 2000

OBIECT: însuşire raport de expertiză tehnică-evaluare, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Rândunicii nr. 12, în vederea realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. CRISPUS S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 12.517/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Rândunicii nr. 12, în suprafaţă de 5,60 m.p., necesar realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. Crispus S.R.L.,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată, art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998 şi art. 84 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea directă, fără licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Rândunicii nr. 12, identificat prin C.F. nr. 19731 cu nr.top. 7404/100/1/1/1/1/1/1/1/3, în suprafaţă de 5,60 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. Crispus S.R.L.

     ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică nr. 66/2000, întocmit de expert Eleonora Adriana Ţaric, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 2.500.000 lei, adică 129,36 USD (1 USD = 19.480 lei la data de 3 aprilie 2000), revenind o redevenţă anuală de 0,92 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 3548/3 noiembrie 1999 este de amenajare acces din exterior la spaţiul comercial - farmacie - al imobilului înscris în C.F. nr. 30249 cu nr.top. 7404/100/6/IV.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ