Hotărârea nr. 207/2000

OBIECT: ÎNSUşIRE "RAPORT DE EXPERTIZÃ TEHNICÃ-EVALUARE", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, CALEA BUCUREşTI NR.33-35-37 ÎN VEDEREA REALIZÃRII UNUI ACCES ÎN EXTERIOR, BENEFICIAR S.C. CENTRUL EDUCAŢIONAL MAGISTER PRINT S.R.L. CONSILIU

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   207

din data de 28 august 2000

OBIECT: însuşire raport de expertiză tehnică-evaluare, privind concesionarea terenului situat în Braşov,  Calea Bucureşti nr. 33-35-37 în vederea realizării unui acces în exterior, beneficiar S.C. Centrul Educaţional Magister Print S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 12.860/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 33-35-37, în suprafaţă de 4,45 m.p., necesar realizării unui acces din exterior, beneficiar S.C. Centrul Educaţional Magister Print S.R.L.,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. 2 din Legea nr. 219/1998,

În temeiul art. 20, litera g, art. 28 şi art. 84 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea directă, fără licitaţie publică, a terenului situat în Braşov, Calea Bucureşti nr. 33-35-37, identificat prin C.F. nr. 17212 cu nr.top. 7468/2/f/1/b/1/1/3, în suprafaţă de 4,45 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. Centrul Educaţional Magister Print S.R.L.

     ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de expert Eleonora Adriana Ţaric, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 2.100.000 lei, adică 105 USD (1 USD = 20.089 lei la data de 3 mai 2000), revenind o redevenţă anuală de 0,94 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 1008/2000 este de amenajare acces din exterior la spaţiile imobilului înscris în C.F. nr. 30527 cu nr.top. 7468/2/f/1/b/2/XLIX şi nr.top. 7468/2/f/1/b/2/LI.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ