Hotărârea nr. 206/2000

OBIECT: NEAVIZARE SCHIMB TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI DOMNUL CIOC ADRIAN şI SOŢIA, CIOC MIHAELA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.AD. 20529/1999/2000 AL DIRECŢIEI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   206

din data de 28 august 2000

OBIECT: neavizare schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi domnul Cioc Adrian şi soţia, Cioc Mihaela

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. ad. 20.529/1999/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind avizarea unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi Cioc Adrian şi soţia, Cioc Mihaela,

Având în vedere prevederile art. 84, alin. 3 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Nu se avizează realizarea schimbului de terenuri între Municipiul Braşov şi domnul Cioc Adrian şi soţia, Cioc Mihaela.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ