Hotărârea nr. 205/2000

OBIECT: NEAVIZARE SCHIMB TERENURI ÎNTRE MUNICIPIUL BRAşOV şI OLTEANU NICOLAE şI OLTEANU ROZINA ANA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.2747/2000 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERV

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   205

din data de 28 august 2000

OBIECT: neavizare schimb terenuri între Municipiul Braşov şi Olteanu Nicolae şi Olteanu Rozina Ana

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 2747/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi Olteanu Nicolae şi Olteanu Rozina Ana,

Având în vedere prevederile art. 84, alin. 3 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Nu se avizează schimbul de terenuri între Municipiul Braşov şi Olteanu Nicolae şi Olteanu Rozina Ana.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ