Hotărârea nr. 204/2000

OBIECT: ATRIBUIREA UNOR SPAŢII CU ALTÃ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢÃ CÃTRE MINISTERUL DE INTERNE - UM 0879 BRAşOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.12745/4 MAI 2000 AL

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   204

din data de 28 august 2000

OBIECT: atribuirea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către Ministerul de Interne - UM 0879 Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 12.745/4 mai 2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, cu privire la solicitarea Ministerului de Interne - UM 0879 Braşov de atribuire a unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă,

Având în vedere prevederile art. 4 şi art. 12 din Legea nr. 16/1996,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă atribuirea directă, fără licitaţie publică, a unui spaţiu pentru Ministerul de Interne - UM 0879 Braşov, destinat desfăşurării activităţii de presortare a documentelor, care se vor arhiva, conform Legii nr. 16/1996, de către Arhivele Naţionale.

     ART. 2. S.C. RIAL S.R.L.  va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ