Hotărârea nr. 203/2000

OBIECT: DAREA ÎN FOLOSINŢÃ GRATUITÃ A UNUI SPAŢIU CU ALTÃ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢÃ ÎN PIEŢELE ASTRA, DACIA, UNIVERSAL şI TRACTORUL,DIRECŢIEI SANITARE VETERINARE BRAşOV CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   203

din data de 28 august 2000

OBIECT: darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu altă detinaţie decât aceea de locuinţă în pieţele Astra, Dacia, Universal şi Tractorul, Direcţiei Sanitar-Veterinare Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 13.169/2000 al Serviciului Administrare Pieţe din cadrul Direcţiei Patrimoniu, privind închirierea a câte unui spaţiu cu altă detinaţie decât aceea de locuinţă în pieţele Astra, Dacia, Universal şi Tractorul, Direcţiei Sanitar-Veterinare Braşov,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 196/1996, art. 17, alin. 1 şi H.C.L. nr. 27/1999, republicată, art. 7, litera b,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă dara în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 (cinci) ani, către Direcţia Sanitar-Veterinară, a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, identificate conform anexei.

     ART. 2. Darea în folosinţă gratuită va înceta la apariţia unor acte normative noi ce vor reglemeta activitatea solicitantului (ex. privatizarea activităţii).

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ