Hotărârea nr. 202/2000

OBIECT: APROBARE P.U.D. - FUNDÃTURA STRÃZII LÂNII CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 10731 DIN 19 MAI 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULUI,

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   202

din data de 28 august 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. - fundătura str. Lânii

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. T 10.731 din 19 mai 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. Locuinţă unifamilială parter pe fundătura străzii Lânii,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă P.U.D. - Locuinţă unifamilială parter pe fundătura străzii Lânii, proiect nr. 5/2000, elaborat de arhitect Nacu Maria şi având ca beneficiar de Lupu Constantin.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ