Hotărârea nr. 201/2000

OBIECT: APROBARE P.U.Z. ZONA HÃRMANULUI - AUTOGARA 3 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 15492 DIN 24 MAI 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIUL

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   201

din data de 28 august 2000

OBIECT: aprobare P.U.Z. Zona Hărmanului - Autogara 3

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. T 15.492 din 24 mai 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.Z. Zona Hărmanului - Autogara 3,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă P.U.Z. Zona Hărmanului - Autogara 3, proiect nr. 4/2000, elaborat de către arhitect Grecu Dan şi având ca beneficiar S.C. Transbus S.A.

     ART. 2. Zona care face obiectul proiectului este cuprinsă între pasajul rutier pe sub calea ferată şi actualul bazar, inclusiv intersecţia străzii Hărmanului cu str. Pavilioanele C.F.R.

     ART. 3. Autorizarea lucrărilor de amenajare a pieţei propuse în P.U.Z. se va face numai după soluţionarea situaţiei staţiei de reglare gaz existentă pe amplasament şi devierea reţelelor existente.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ