Hotărârea nr. 200/2000

OBIECT: APROBARE P.U.D. STR. FÂNARULUI NR. 2 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 4170 DIN 17 MAI 2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERITORIULUI, PRIVIN

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   200

din data de 28 august 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. str. Fânarului nr. 2

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. T 4170 din 17 mai 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. str. Fânarului nr. 2,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă P.U.D. str. Fânarului nr. 2, proiect nr. 15/1999, elaborat de către MGH S.N.C. şi având ca beneficiari pe Drăgulin Alexandru şi Fedor Dorin.

      ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ