Hotărârea nr. 20/2000

OBIECT:*IMPUTERNICIREA COMISIEI JURIDICE A CONSILIULUI LOCAL SA HOTARASCA ASUPRA CAILOR DE ATAC CE VOR FI FOLOSITE ÎN DOSARELE CE AU CA OBIECT REVENDICAREA CASELOR DE FOSTII PROPRIETARI* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA, LA

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 20

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: împuternicirea Comisiei Juridice a Consiliului Local să hotărască asupra căilor de atac ce vor fi folosite în dosarele ce au ca obiect revendicarea caselor de către foştii proprietari

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 1.387/2000 al Serviciului Contencios, prin care se propune împuternicirea Comisiei Juridice a Consiliului Local să hotărască asupra căilor de atac ce vor fi folosite în dosarele ce au ca obiect revendicarea caselor de către foştii proprietari,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se împuternicesc membrii Comisiei Juridice a Consiliului Local Braşov să hotărască, în funcţie de situaţia juridică şi faptică din fiecare dosar, având drept obiect revendicarea caselor de către foştii proprietari, aflat pe rolul instanţelor de judecată, în numele Consiliului Local, dacă se formează sau nu cale de atac în dosarele aduse la cunoştinţă de către Serviciul Contencios.

        ART. 2. Dosarele vor fi prezentate Comisiei Juridice, însoţite de referatul de specialitate, conţinând punctul de vedere al executivului.

        ART. 3. Comsisia Juridică şi Serviciul Contencios vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA