Hotărârea nr. 199/2000

OBIECT:CONCESIONARE TEREN SITUAT ÎN BRAşOV, STR. RETEZAT NR.6 ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIILOR EXISTENTE, BENEFICIAR GÃINÃ V. GHEORGHE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.1

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   199

din data de 28 august 2000

OBIECT: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Retezat nr. 6, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiar Găină V. Gheorghe

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 13.612/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea terenului situat în Braşov, str. Retezat nr. 6, necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiar Găină V. Gheorghe,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

 H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se avizează concesionarea terenului în suprafaţă de 220 m.p., situat în Braşov, str. Retezat nr. 6, în vederea extinderii construcţiilor existente, în conformitate cu C.U. nr. 1914/2000 şi a planului de situaţie anexate, parte integrantă din prezenta hotărâre, către persoane fizice sau juridice care se încadrează în prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată.

     ART. 2. Expertiza tehnică de identificare, dezmembrare şi evaluare a terenului menţionat la art. 1 se va înainta spre analiză şi însuşire Consiliului Local al Municipiului Braşov.

     ART. 3. Expertiza va fi întocmită de un expert autorizat şi executată pe cheltuiala solicitantului.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ