Hotărârea nr. 198/2000

OBIECT: CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRAşOV, STR. TOAMNEI NR.18, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCŢIEI EXISTENTE, BENEFICIAR S.C. ATLASSIB SOCIETATE DE ASIGURÃRI S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUS

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   198

din data de 28 august 2000

OBIECT: concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 18, în vederea extinderii construcţiei existente, beneficiar S.C. Atlassib Societate de Asigurări S.A.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 12.848/5 mai 2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 18,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea terenului situat în Braşov, str. Toamnei nr. 18, identificat prin C.F. nr. 31181 cu nr.top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/1/a, în suprafaţă de 3,2 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către S.C. Atlassib Societate de Asigurări S.A.

     ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de expert Eleonora Adriana Ţaric, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 1.500.000 lei, adică 75,43 USD (1 USD = 19885 lei la data de 24 aprilie 2000), revenind o redevenţă anuală de 0,94 USD/m.p./an, ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Concesionarea terenului se face pe o perioadă de 49 ani.

     ART. 4. Destinaţia terenului cnform C.U. nr. 730/2000 este de realizare acces direct din exteriorul spaţiului înscris în C.F. nr. 31182 cu nr.top. 8828/2/b/2/2/2/2/2/2/4/4.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ