Hotărârea nr. 197/2000

OBIECT: RESPINGERE CONTESTAŢII PRIVIND H.C.L. NR.118/2000 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATELE NR.13.905; NR.14496/2000 AL DIRECŢIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENŢÃ, ADMINISTRARE

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   197

din data de 28 august 2000

OBIECT: respingerea contestaţiei referitoare la H.C.L. nr. 118/2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatele nr. 13.905; nr. 14.496/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind contestaţia referitoare la H.C.L. nr. 118/2000,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se resping contestaţiile depuse sub nr. 13.905/2000 şi nr. 14.496/2000 de numiţii Gocsman Ioan şi Gocsman Iolan, referitoare la H.C.L. nr. 118/2000.

     ART. 2 Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ