Hotărârea nr. 196/2000

OBIECT: RESPINGERE CONTESTAŢIE A NUMIŢILOR BOCOR E., BURLACU M., KOVACS M., HARIGA C. PRIVIND H.C.L. NR.163/2000 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.17.026/2000 AL DIRECŢIE

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   196

din data de 28 august 2000

OBIECT: respingerea contestaţiei numiţilor Bocor E., Burlacu M., Kovacs M., Hariga C., privind H.C.L. nr. 163/2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. 17.026/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind contestaţia numiţilor Bocor E., Burlacu M., Kovacs M., Hariga C., referitoare la H.C.L. nr. 163/2000,

Având în vedere prevederile art. 5 din Legea nr. 29/1990,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     Articol unic: Se respinge ca fiind nefondată contestaţia formulată de numiţii Bocor E., Burlacu M., Kovacs M., Hariga C., referitoare la H.C.L. nr. 163/2000, care a fost adoptată cu respectarea legislaţiei în vigoare (art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată).

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ