Hotărârea nr. 195/2000

OBIECT: RESPINGERE PROPUNERI DIN EXPERTIZA PRIVIND ZONA PLOPILOR - MACULUI, CARTIER NOUA - DÂRSTE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR.T 21614 DIN 3 AUGUST 2000 AL SERVICIULU

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   195

din data de 28 august 2000

OBIECT: respingerea propunerilor din expertiza privind zona Plopilor - Macului, cartier Noua-Dârste

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul nr. T 21.614 din 3 august 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, cu privire la identificare, parcelare teren str. Plopilor - Macului,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se resping propunerile din documentaţia de expertiză privind identificare, dezmembrare teren din zona str. Plopilor - Macului, cartier Noua-Dârste, pentru următoarele motive:

La elaborarea documentaţiei nu s-a ţinut cont de schimbul de terenuri din zona de mai sus aprobat prin Decizia nr. 408 din 27 decembrie 1990 a Consiliului Judeţean şi a actului de schimb din 2 august 1990 semnat şi de Primăria Săcele, din care reiese că proprietar este Municipiul Braşov.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ