Hotărârea nr. 194/2000

OBIECT: PLATA A CÂTE 12.717.376 LEI CU VALOARE DE SULTÃ DISPUSÃ ÎN FAVOAREA LUI HORACSEK LIVIA, DASCÃLU FELICIA şI NEUBAUER STELA ÎN DOSARUL CIVIL NR.4037/1999 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 28 AUGUST 2000,

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   194

din data de 28 august 2000

OBIECT: plata a câte 12.717.376 lei cu valoare de sultă dispusă în favoarea lui Horacsek Livia, Dascălu Felicia şi Neubauer Stela în dosarul civil nr. 4037/1999

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 28 august 2000,

Analizând referatul Serviciului Contencios nr. 11.278/5 iunie 2000 privind plata unei sume de bani din bugetul local cu titlu de sultă,

Având în vedere prevederile Decizia civilă nr. 839/A/4 aprilie 2000 a Tribunalului Braşov şi punctul de vedere al Comisiei Juridice a Consiliului Local al Municipiului Braşov,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28, alin. 3 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă plata către Horacsek Livia, Dascălu Felicia şi Neubauer Stela a câte 12.717.376 lei cu titlu de sultă valorică potrivit Deciziei civile nr. 839/A/4 aprilie 2000, pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul civil nr. 4037/1999.

     ART. 2. S.C. RIAL S.R.L. va înstrăina cota de 1/2 din imobilul ce face obiectul dosarului indicat la art. 1 la un preţ cel puţin egal cu cel al expertizei contabile nr. 2085/14 decembrie 1999, întocmită de ing. Rusu Tiberiu în dosarul instanţei la care se va adăuga coeficientul de inflaţie la momentul înstrăinării.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   BÂSCÃ