Hotărârea nr. 192/2000

OBIECT: APROBAREA NUMÃRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP PE ANUL 2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 4 AUGUST 2000; ANALIZÂND REFERATUL SERVICIULUI RESURSE UMANE - BIROUL DE PROTECŢIE A

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   192

din data de 4 august 2000

OBIECT: aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 august 2000,

Analizând referatul Serviciului Resurse Umane, Biroul de protecţie a persoanelor cu handicap, prin care se propune aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 102/1999 modificată şi completată prin O.U.G. nr. 40/2000, precum şi a Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 102/1999, modificată şi completată, precum şi Normele metodologice apărute privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal aprobate prin H.G. nr. 626/2000,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă pentru anul 2000 un număr de 750 de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav, numărul estimat conform adresei nr. 136/18 ianuarie 2000 a Inspectoratului Teritorial de Stat pentru Persoanele cu Handicap Braşov.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   SORICI