Hotărârea nr. 191/2000

OBIECT: CONSTITUIRE COMISIEI DE ANALIZÃ A ACTIVITÃŢII S.C. "P & P" S.R.L. BRAşOV, ÎN LEGÃTURÃ CU PARCÃRILE CONCESIONATE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 4 AUGUST 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 20.401/2000 AL SERVI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   191

din data de 4 august 2000

OBIECT: constituirea comisiei de analiză a activităţii S.C. P & P S.R.L. Braşov, în legătură cu parcările concesionate

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 august 2000,

Analizând referatul nr. 20.401/2000 al Serviciului Contencios, adresa nr.T ad. 15.158/2000 a S.C. P & P S.R.L. Braşov şi adresa nr.T ad. 15.158/2000 a Direcţiei Gospodărire Oraş,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se constituie comisia de analiză a situaţiei parcărilor concesionate.

     ART. 2. Comisia se compune din 7 membri din care 4 consilieri locali şi 3 reprezentanţi ai executivului.

     ART. 3. Consilierii locali desemnaţi în comisie sunt:

  • domnul Ionescu Lucian,
  • domnul Dinu Gheorghe,
  • domnul Gonţea Ion,
  • domnul Sorici Ioan.

      ART. 4. Reprezentanţii executivului vor fi nominalizaţi de primar prin dispoziţie.

      ART. 5. Raportul comisiei constituită conform art. 2 se va prezenta Consiliului Local la şedinţa ordinară din luna august.

     ART. 6. Primarul Municipiului Braşov şi comisia constituită prin prezenta vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   SORICI