Hotărârea nr. 190/2000

OBIECT: APROBARE PUD SEDIU FIRMÃ, GARAJE, ATELIER ÎNTREŢINERE AUT şI MAGAZIE PE CALEA BUCUREşTI; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 4 AUGUST 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 11.993 DIN 07.07.2000 AL SERVICIULUI STRAT

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   190

din data de 4 august 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. sediu firma, garaje, atelier întreţinere auto şi magazie pe Calea Bucureşti

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 august 2000,

Analizând referatul nr. T 11.993 din 7 iulie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului privind P.U.D. Sediu firmă, garaje, atelier întreţinere auto şi magazie pe Calea Bucureşti,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă P.U.D. Sediu firmă, garaje, atelier întreţinere auto şi magazie pe Calea Bucureşti, proiect nr. 12/2000, elaborat de către arhitect Nacu Maria şi având ca iniţiator pe Cioinaru Gheorghe.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   SORICI