Hotărârea nr. 19/2000

OBIECT:*INSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA-EVALUARE",PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV,STR.HARMANULUI NR.21, ÎN VEDEREA EXTINDERII CONSTRUCTIILOR EXISTENTE,BENEFICIARI:MIHAILA ANDREI-GHEORGHE SI MIHAILA RODICA VIORICA* CONSILIUL LOCA

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 19

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: însuşirea raportului de expertiză tehnică-evaluare, privitor la concesionarea terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 21, în vederea extinderii construcţiilor existente, beneficiari: Mihăilă Andrei-Gheorghe şi Mihăilă Rodica Viorica

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. ad. 16.457/1999/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă şi Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 21, în vederea concesionării terenului în suprafaţă de 4,40 m.p., necesar extinderii construcţiilor existente, beneficiari: Mihăilă Andrei-Gheorghe şi Mihăilă Rodica-Viorica,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 1, alin. (2) din Legea nr. 219/1998,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 21, identificat prin C.F. nr. 28378, cu nr.top. 14276/1/a/1/1/1/1/1/1/2, în suprafaţă de 4,40 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, către Mihăilă Andrei-Gheorghe şi Mihăilă Rodica-Viorica.

        ART. 2. Suprafaţa căii de acces, realizată conform H.C.L. nr. 54/1995, se va înscrie în C.F. nr. 28378, cu nr.top. 14276/1/a/1/1/1/1/1/1/3, în suprafaţă de 32,80 m.p., iar trotuarul ce face legătura între pietonalul din str. Hărmanului şi spaţiul comercial se va înscrie în C.F. nr. 28378 cu nr.top. 14276/1/a/1/1/1/1/1/1/4, în suprafaţă de 1140,0 m.p., care va deveni domeniul public al Municipiului Braşov.

        ART. 3. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică-evaluare, întocmit de ing. Mitea Tania, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă este de 2.440.605,00 lei, adică 136,40 USD (1 USD = 17.893 lei, la data de 2 decembrie 1999), revenind o redevenţă anuală de 1,24 USD/m.p./an, ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R., pentru ziua în care se face plata.

        ART. 4. Concesionarea terenului se va face pe o perioadă de 49 de ani.

        ART. 5. Destinaţia terenului conform C.U. nr. 2603/1999, este de scară de acces şi podest la imobilul înscris în C.F. nr. 29628, cu nr.top. 14.276/1/a/1/3, 14277/1/a/1/3, 8869/2/2/F/1.

        ART. 6 Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA