Hotărârea nr. 189/2000

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV PE ANUL 2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 4 AUGUST 2000; ANALIZÂND PROPUNEREA D-LUI BÂSCÃ IOAN, DIN PARTEA COMISIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE UTILI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   189

din data de 4 august 2000

OBIECT: aprobarea bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 august 2000,

Analizând propunerea domnului Bâscă Ioan, din partea comisiei economice, prin care se propune utilizarea disponibilului din veniturile cu destinaţie specială la data de 31 decembrie 1999 în sumă de 4.008.484 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 4.008.484 mii lei la partea de cheltuieli cu destinaţie specială,

Având în vedere prevederile art. 62 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, precum şi ale Legii nr. 76/200, privind bugetul de stat pe anul 2000,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă utilizarea disponibilului din veniturile cu destinaţie specială la data de 31 decembrie 1999, în sumă de 4.008.484 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 4.008.484 mii lei, la partea de cheltuieli cu destinaţie specială, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   SORICI

 

  ANEXA                                           

la H.C.L. nr. 189/2000                             

                                                                                                                                                                                   - mii lei -

 

Denumire indicator

Cod

 rând

Cod

indicator

Program

 2000

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

VENITURI - TOTAL

1

 

4.008.484

58.409

0

671.864

3.278.211

Disponibil din venituri cu destinaţie specială

2

9.802

4.008.404

58.409

0

671.864

3.278.211

Disponibil din taxe speciale

3

980.207

671.864

0

0

671.964

0

Disponibil din fondul pentru locuinţe

4

980.211

3.278.211

0

0

0

3.278.211

Disponibil din donaţii şi sponsorizări

5

980.214

58.409

58.409

0

0

0

CHELTUIELI - TOTAL

6

 

4.008.484

0

0

730.273

3.278.211

Cheltuieli cu destinaţia specială

7

960.200

4.008.484

0

0

730.279

3.278.211

Servicii publice finanţate din taxe speciale

8

960.201

671.864

0

0

671.864

0

Cheltuieli din fondul pentru locuinţe

9

960.204

3.278.211

0

0

 

3.278.211

Cheltuieli din donaţii şi sponsorizări

10

960.207

58.409

0

0

58.409

0

EXCEDENT/DEFICIT

11

 

0

58.409

0

-58.409

0