Hotărârea nr. 188/2000

OBIECT: CONCESIONAREA CÃTRE MUNICIPIUL BRAşOV A COTEI DE 71 % DIN CORPUL "C" AL LICEULUI JOHANN HONTERUS DE LA PAROHIA EVANGHELICÃ C.A. BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 4 AUGUST 2000; ANALIZÂND REFERAT

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   188

din data de 4 august 2000

OBIECT: concesionarea către Municipiul Braşov a cotei de 71% din Corpul C al Liceului Johann Honterus de la Parohia Evanghelică C.A. Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 august 2000,

Analizând referatele nr. ad. 14.153/2000; nr. 13.509/2000 ale Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, prin care se propune concesionarea către Municipiul Braşov a cotei de 71% din Corpul C al Liceului Johann Honterus de la Parohia Evanghelică C.A. Braşov,

Având în vedere prevederile art. 167 din Legea nr. 84/1995, modificată şi completată prin Legea nr. 151/2000,

În temeiul art. 20, litera n şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea către Municipiul Braşov a cotei de 71% din Corpul C al Liceului Johann Honterus, înscris în C.F. nr. 25978, nr.top. 5225; 5226 de la Parohia Evanghelică C.A. Braşov.

     ART. 2. Redevenţa anuală este de 100 DM ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de Banca Naţională a României pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Imobilul menţionat la art. 1 va fi destinat exclusiv unor activităţi de învăţământ.

     ART. 4. Durata concesiunii este de 49 de ani.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   SORICI