Hotărârea nr. 186/2000

OBIECT: APROBARE PUD - CENTRU DE AGREMENT ÎN POIANA BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 4 AUGUST 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 15.961 DIN 12.06.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERIT

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   186

din data de 4 august 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. - Centru de agrement în Poiana Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 august 2000,

Analizând referatul nr. T 15.961 din 12 iunie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind proiectul P.U.D. Centru de agrement în Poiana Braşov,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul P.U.D. Centru de agrement în Poiana Braşov, proiect nr. 14/1999, elaborat de arh. Grecu Dan şi având ca beneficiar pe Stinghe Nicolae.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   SORICI