Hotărârea nr. 185/2000

OBIECT: CONSTITUIREA UNIE COMISII DE ANALIZÃ A ACTIVITÃŢII ECONOMICO- FINANCIARE A TEATRULUI LIRIC BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 4 AUGUST 2000; ANALIZÂND PROPUNEREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   185

din data de 4 august 2000

OBIECT: constituirea unei comisii de analiză a activităţii economico-financiare a Teatrului Liric Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 august 2000,

Analizând propunerea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local cu privire la constituirea unei comisii de analiză a activităţii economico-financiare a Teatrului Liric din Braşov, înainte de a se organiza concursul pentru ocuparea postului de director al acestei instituţii,

În temeiul  art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se constituie comisia de analiză a activităţii econoico-financiare a Teatrului Liric din Braşov, având următoarea componenţă:

  • domnul Hathazi Ladislau          - secretarul comisiei 1,
  • domnul Tecău Marius              - secretarul comisiei 4,
  • domnul Grigorescu Sorin          - secretarul comisiei 5.

     ART. 2. Comisia va fi completată prin dispoziţie de primar cu doi reprezentanţi ai executivului aparţinând Serviciului Contencios şi Serviciului Audit Intern.

     ART. 3. Comisia de analiză va prezenta raportul conţinând rezultatul verificărilor cu 1 săptămână înainte de organizarea concursului pentru ocuparea postului de director al Teatrului Liric din Braşov.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov şi persoanele nominalizate la art. 1 vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   SORICI