Hotărârea nr. 184/2000

OBIECT: SCOATEREA LA CONCURS A POSTULUI DE REGIZOR ARTISTIC-DIRECTOR AL TEATRULUI LIRIC BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 4 AUGUST 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 18.700/2000 AL SERVICIULUI RESURSE-UMANE, CU

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   184

din data de 4 august 2000

OBIECT: scoaterea la concurs a postului de regizor artistic - director al Teatrului Liric Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 august 2000,

Analizând referatul nr. 18.700/2000 al Serviciului Resurse Umane, cu privire la scoaterea la concurs a postului de regizor artistic - director al Teatrului Liric din Braşov,

Având în vedere cererea nr. 18.700/12 iulie 2000, înregistrată la Primăria Municipiului Braşov a doamnei Carmen Dobrescu, cu privire la demisia din funcţie,

În baza prevederilor Legii nr. 2/1991, Legea nr. 30/1991, H.G. nr. 442/1996, Legea nr. 189/1998 şi art. 135 din Codul Muncii,

În temeiul art. 20, litera i şi art. 28 (1) din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Începând cu data de 1 septembrie 2000, postul de director al Teatrului Liric din Braşov, devine vacant prin demisia doamnei Carmen Dobrescu.

     ART. 2. Se aprobă organizarea concursului pentru ocuparea postului de director al Teatrului Liric din Braşov, în termen legal prevăzut în Legea nr. 61/1991, republicată. Directorul va avea obligatoriu funcţia de bază la Teatrul Liric Braşov.

     ART. 3. Se aprobă constituirea comisiei de examinare pentru postul de director al Teatrului Liric din Braşov, compusă din 9 persoane, dintre care: 3 consilieri, 3 din executiv, 3 reprezentanţi ai instituţiilor de cultură.

     ART. 4. Consiliul Local va fi reprezentat în comisia de examinare de către:

  • domnul Bâscă Ioan          - preşedintele comisiei 1
  • domnul Gonţea Ion          - preşedintele comisiei 5
  • domnul Nedeczky Ladislau   - preşedintele comisiei 4

     ART. 5. Comisia de examinare va fi completată prin dispoziţie de primar cu reprezentanţii executivului şi ai instituţiilor culturale.

     ART. 6. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   SORICI