Hotărârea nr. 183/2000

OBIECT: EXPERTIZÃ REVENDICARE TERENURI DIN ZONA POIANA BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 4 AUGUST 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 17.553 DIN 13.06.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTARE şI AMENAJAREA TERI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   183

din data de 4 august 2000

OBIECT: expertiza de revendicare a terenurilor din zona Poiana Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 august 2000,

Analizând referatul nr. 17.553 din 13 iunie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, cu privire la revendicare terenuri din zona Poiana Braşov,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se însuşeşte punctul de vedere cu privire la identificarea, dispunerea şi situaţia juridică a loturilor din Poiana Braşov, înscrise în C.F. nr. 28391, nr.top. 14223/15/2/23 şi nr.top. 14223/15/2/30, care sunt proprietatea Statului Român.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   SORICI