Hotărârea nr. 182/2000

OBIECT: RESPINGERE EXPERTIZÃ TEHNICÃ NR. 483/2000, REFERITOARE LA TERENUL DIN STR. COLECTIVIşTILOR NR. 15; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 4 AUGUST 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 16.368 DIN 20.06.2000 AL SERV

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   182

din data de 4 august 2000

OBIECT: respingerea expertizei tehnice nr. 483/2000, referitoare la terenul din str. Colectiviştilor nr. 15

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 august 2000,

Analizând referatul nr. T 16.368 din 20 iunie 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind expertiza tehnică nr. 483/2000, referitoare la terenul din str. Colectiviştilor nr. 15,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Nu se însuşeşte punctul de vedere exprimat de către expertul Cătană Marilena în documentaţia cuprinsă în expertiza tehnică cu nr. 483/2000, referitoare la terenul din str. Colectiviştilor nr. 15, care este afectat de detalii de sistematizare, respectiv bloc de locuinţe cu amenajările exterioare aferente, ca: parcaje, zone verzi, alei pietonale, alei carosabile.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   SORICI