Hotărârea nr. 181/2000

OBIECT: INDREPTAREA ERORII MATERIALE APÃRUTE ÎN H.C.L. NR.130/4 MAI 2000; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 4 AUGUST 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 20.138/2000 AL DIRECŢIEI RELAŢII - COMUNICARE; IN TEMEIUL ART. 2

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   181

din data de 4 august 2000

OBIECT: îndreptarea erorii materiale apărute în H.C.L. nr. 130/4 mai 2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 august 2000,

Analizând referatul nr. 20.138/2000 al Direcţiei Relaţii-Comunicare,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se modifică art. 3 din H.C.L. nr. 130/4 mai 2000, în sensul îndreptării erorii materiale, prin înlocuirea cuvântului "pensionarilor" cu "persoanelor".

Art. 3. al H.C.L. nr. 130/4 mai 2000 va avea următorul conţiut: "R.A.T. Braşov va elibera bilete de călătorie persoanelor îndreptăţite pe baza tabelelor întocmite de Primăria Municipiului Braşov".

     ART. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 4 mai 2000 se va republica, conform modificărilor prezentei hotărâri.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   SORICI

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   130

republicată conform H.C.L. nr. 181/2000

OBIECT: acordarea gratuităţii pe transportul urban de călători în comun, pentru unele persoane cu vârsta de peste 70 de ani

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 mai 2000,

Analizând referatul nr. 11.738/19.04.2000 al Direcţiei Administraţie Publică Locală, prin care se propune acordarea lunară a unui număr de 20 de bilete gratuite pe transportul urban de călători în comun, unor persoane în vârstă de peste 70 de ani,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Începând cu data de 1 iulie 2000, persoanele în vârstă de peste 70 de ani şi care au venituri lunare egale cu cel mult salariul minim pe economie, vor beneficia de un număr de 20 de bilete gratuite pe mijloacele de transport urban de călători în comun.

     ART. 2. Acordarea biletelor gratuite se va face pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului depusă la Primăria Municipiului Braşov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 3. R.A.T. Braşov va elibera bilete de călătorie persoanelor îndreptăţite pe baza tabelelor întocmite de Primăria Municipiului Braşov.

     ART. 4. Sumele necesare acordării acestor facilităţi vor fi prevăzute şi aprobate prin proiectul bugetului local.

     ART. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   SORICI