Hotărârea nr. 180/2000

OBIECT: APROBARE PUD IMOBIL BIROURI - SEDIUL DIRECŢIEI REGIONALE VAMALE BRAşOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAşOV, ÎNTRUNIT ÎN şEDINŢÃ LA DATA DE 4 AUGUST 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 12.411 DIN 26.05.2000 AL SERVICIULUI STRATEGIE, DEZVOLTA

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   180

din data de 4 august 2000

OBIECT: aprobare P.U.D. imobil birouri - sediul Direcţiei Regionale Vamale Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 4 august 2000,

Analizând referatul nr. T 12.411 din 26 mai 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind P.U.D. imobil birouri - sediul Direcţiei Regionale Vamale Braşov,

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991,

În temeiul art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă proiectul: P.U.D. imobil birouri - sediul Direcţiei Regionale Vamale Braşov, la intersecţia B-dul Iuliu Maniu cu b-dul 15 Noiembrie, proiect nr. 128/1999, elaborat de S.C. Grafix Profesional S.R.L.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

IOAN   SORICI