Hotărârea nr. 18/2000

OBIECT:*AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII ÎN BRASOV - SIMERIA F.N.* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.616/07.01.2000, AL SERVICIULUI LIBERA INITIATIVA SI OCUPARE LOCUR

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 18

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: amplasarea unei construcţii provizorii pe str. Simeria (f.n.)

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 616/07.01.2000 al Serviciului Liberă Iniţiativă şi Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu, privind aprobarea amplasării unei construcţii provizorii în Braşov, str. Simeria (f.n.),

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Simeria (f.n.), conform schiţei anexă la prezenta hotărâre, în următoarele condiţii:

Destinaţia terenului: amplasarea unei construcţii provizorii cu profil de spaţiu comercial.

Suprafaţa terenului: 9 m.p.

Preţul de pornire al licitaţiei: este de 4.900 lei/m.p./zi, pentru suprafaţa ocupată de spaţiul comercial.

        ART. 2. Se aprobă caietul de sarcini pentru scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Simeria (f.n.), pentru amplasarea unei construcţii provizorii, parte integrantă a prezentei hotărâri.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA