Hotărârea nr. 179/2000

OBIECT: APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV PE ANUL 2000. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 IULIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 15.115/2000 AL DIRECTIEI ECONOMICE, PRIN CARE SE PROPUNE APROBAREA BU

 

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   179

din data de 24 iulie 2000

OBIECT: aprobarea bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 iulie 2000,

Analizând referatul nr. 15.115/2000 al Direcţiei Economice, prin care se propune aprobarea bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2000, precum şi avizul comisiei economice a Consiliului Local prin care se propune majorarea bugetului local atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli cu suma de 82.980.323 mii lei,

Având în vedere prevederile art. 62 din Legea nr. 189/1998 privind finanţele publice locale, precum şi ale Legii nr. 76/2000, privind bugetul de stat pe anul 2000,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă bugetul local al Municipiului Braşov pentru anul 2000, în sumă de 436.517.320 mii lei la partea de venituri şi în sumă de 436.517.320 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  ATOMEI

ANEXA                    

la H.C.L. nr. 179/2000           

 

                                                                        - mii lei -

 

Denumire indicator

Cod capitol

Valoarea

VENITURI - TOTAL

 

436.517.320

Venituri proprii

48.02

165.000.000

Cote defalcate din impozitul pe salarii

32.02

43.456.000

Cote defalcate din impozitul pe venit

34.02.01

190.350.000

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale

34.02.02

3.790.882

Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subvenţionarea energiei termice

34.02.03

25.050.000

Subvenţii primite de la alte bugete

39.02.03

8.870.438

CHELTUIELI - TOTAL

 

436.517.320

Autorităţi publice

51.02

43.858.050

Învăţământ

57.02

43.008.280

Sănătate

58.02

3.170.000

Cultură

59.02

27.506.705

Asistenţă socială

60.02

18.206.248

Servicii de dezvoltare publică şi locuinţe

63.02

183.403.817

Transporturi şi comunicaţii

68.02

64.200.000

Alte acţiuni

72.02

5.007.630

Fond de rezervă

95.02

21.825.000

Cheltuieli cu destinaţie specială

96.02

26.331.590