Hotărârea nr. 178/2000

OBIECT: AMÂNAREA PREZENTARII RAPORTULUI PRIVIND STAREA ECONOMICO- SOCIALA A MUNICIPIULUI BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 24 IULIE 2000; ANALIZÂND PROPUNEREA D-LUI CONSILIER VLADIMIR PUIU, ÎN SENSUL AMÂNAR

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   178

din data de 24 iulie 2000

OBIECT: amânarea prezentării raportului privind starea economico-socială a Municipiului Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 24 iulie 2000,

Analizând propunerea domnului consilier Vladimir Puiu, în sensul amânării prezentării raportului privind starea economico-socială a oraşului, până la prima şedinţă ordinară a Consiliului Local,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se amână prezentarea raportului privind starea economico-socială a Municipiului Braşov, până la prima şedinţă ordinară a Consiliului Local Braşov, respectiv 31 iulie 2000.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  ATOMEI