Hotărârea nr. 177/2000

OBIECT: AMÂNAREA APROBARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2000. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 17 IULIE 2000; ANALIZÂND PROPUNEREA COMISIEI ECONOMICE A CONSILIULUI LOCAL ÎN SENSUL APROBARII BUGETULUI MUNICIPIULUI BRAS

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   177

din data de 17 iulie 2000

OBIECT: amânarea aprobării bugetului local pe anul 2000

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 17 iulie 2000,

Analizând propunerea comisiei economice a Consiliului Local în sensul aprobării bugetului Municipiului Braşov în vederea fundamentării unor capitole ale acestuia, prezentării raportului privind starea economico-socială a oraşului şi analizarea proiectului de buget în comisii şi în prezenţa directorului economic din Primăria Municipiului Braşov,

În temeiul art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se amână aprobarea bugetului local al Municipiului Braşov, pe anul 2000 până la data de 24 iulie 2000 în vederea îndeplinirii solicitărilor comisiei economice a Consiliului Local.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

GHEORGHE  ATOMEI