Hotărârea nr. 176/2000

OBIECT: STABILIREA COMPONENTEI COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 10 IULIE 2000; ANALIZÂND OPTIUNILE EXPRIMATE DE CONSILIERI CU PRIVIRE LA COMPONENTA COMISIILOR DE S

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   176

din data de 10 iulie 2000

OBIECT: stabilirea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 10 iulie 2000,

Analizând opţiunile exprimate de consilieri cu privire la componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

În temeiul art. 28  şi art. 36 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     Articol unic: Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Braşov vor avea componenţa prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Preşedinte de şedinţă,

PUIU   VLADIMIR

ANEXA NR. 1                    

la H.C.L. nr. 176/2000               

COMISIILE CONSILIULUI LOCAL BRAŞOV

Comisia 1: Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului Braşov şi protecţie socială: Ioan Bâscă - preşedinte, Ladislau Hathazi - secretar, membri: Ioan Sorici, Gheorghe Floroi, Radu Miron, Paul Gonţea, Carol Zakarias, Dinu Gheorghe, Lucian Ionescu.

Comisia 2: Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură: Dinu Gheorghe - preşedinte, Horia Salcă - secretar, membri: Octavian Căpitanu, Gheorghe Atomei, Nicolae Dogar, Gheorghe Floroi, Ladislau Nedeczky, Corneliu Zota, Radu Miron.

Comisia 3: Comisia pentru servicii publice şi de comerţ: Nicolae Dogar - preşedinte, Gheorghe Atomei - secretar, membri Paul Becheanu, Marius Nica, Carol Zakarias, Ion Gonţea, Traian Bârsăşteanu.

Comisia 4: Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sportive, de agrement, asistenţă socială: Ladislau Nedeczky - preşedinte, Marius Tecău - secretar, membri: Maria Ghişe, Octavian Căpitanu, Florin Florea Ghile, Panait Niculescu, Sorin Gulea.

Comisia 5: Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, păstrarea ordinii publice şi protecţie civilă, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor: Ion Gonţea - preşedinte; Adrian Ionel - secretar, membri: Vladimir Puiu, Ioan Bâscă, Sorin Grigorescu, Gheorghe Nadudvary, Costel Petrişor Berlin.

Comisia 6: Comisia de gospodărie comunală şi locativă şi pentru protecţia mediului înconjurător: Ioan Sorici - preşedinte; Marius Nica - secretar, membri Vladimir Puiu, Niculescu Panait, Traian Bârsăşteanu, Costel Petrişor Berlin, Paul Gonţea.

Comisia 7: Comisia de relaţii externe, organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite: Sorin Gulea - preşedinte, Lucian Ionescu - secretar, membri: Maria Ghişe, Sorin Grigorescu, Florin Florea Ghile, Gheorghe Nadudvary, Adrian Ionel, Horia Salcă, Ladislau Hathazi.