Hotărârea nr. 174/2000

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN PRIMA SEDINTA LA DATA DE 23 IUNIE 2000, AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE PRIVIND NUMARUL, DENUMIREA SI COMPONENTA COMISIILOR PE DOMENII DE SPECIALITATE, ÎN TEMEIUL ART. 28 SI ART. 36 DIN LEGEA ADMINISTRA

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   174

din data de 23 iunie 2000

OBIECT: numărul, denumirea şi componenţa comisiilor pe domenii de specialitate

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 23 iunie 2000,

Având în vedere prevederile privind numărul, denumirea şi componenţa comisiilor pe domenii de specialitate,

În temeiul art. 28 şi art. 36 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     Articol unic.: Se aleg pe durata mandatului Consiliului Local al Municipiului Braşov, un număr de 7 comisii pe domenii de specialitate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Preşedinte de şedinţă,

OCTAVIAN   CÃPITANU

ANEXA

la H.C.L. nr. 174 din 23 iunie 2000

COMISIA 1

Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Braşov şi protecţie socială.

COMISIA 2

Comisia de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură.

COMISIA 3

Comisia pentru servicii publice şi comerţ

COMISIA 4

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, sportive şi de agrement şi asistenţă socială.

COMISIA 5

Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, păstrarea ordinii publice şi protecţiei civile, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.

COMISIA 6

Comisia pentru probleme de gospodărie comunală şi locativă şi pentru protecţia mediului înconjurător.

COMISIA 7

Comisia de relaţii externe, organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite.