Hotărârea nr. 17/2000

OBIECT:*AMPLASAREA UNEI CONSTRUCTII PROVIZORII PE B-DUL SATURN-COMPLEXUL MIC* CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 7 FEBRUARIE 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR.21.904/28.12.1999, AL SERVICIULUI OCUPARE LOCURI PUBLICE DIN

 

H O T Ã R Â R E A   nr. 17

din data de 7 februarie 2000

OBIECT: amplasarea unei construcţii provizorii pe B-dul Saturn - Complexul Mic

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 7 februarie 2000,

Analizând referatul nr. 21.904/28.12.1999 al Serviciului Ocupare Locuri Publice din Direcţia Patrimoniu, privind aprobarea amplasării unei construcţii provizorii pe B-dul Saturn - Complexul Mic,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

        ART. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. B-dul Saturn - Complexul Mic, conform schiţei anexă la prezenta hotărâre, în următoarele condiţii:

Destinaţia terenului: amplasarea unei construcţii provizorii cu profil de spaţiu comercial.

Suprafaţa terenului: 8,75 m.p.

Preţul de pornire al licitaţiei: este de 4.900 lei/m.p./zi, pentru suprafaţa ocupată de spaţiul comercial.

        ART. 2. Se aprobă caietul de sarcini pentru scoaterea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, B-dul Saturn - Complexul Mic, pentru amplasarea unei construcţii provizorii, parte integrantă a prezentei hotărâri.

        ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte al şedinţei,

MIHAI IMBREA