Hotărârea nr. 168/2000

OBIECT: RESPINGEREA CONCESIONARII TERENULUI DIN STR. MAIOR CRANTA F.N.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 11.248/2000 AL DIRECTIEI PATRIMONIU - SERVICIUL EVIDENTA ADMINISTRARE

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   168

din data de 29 mai 2000

OBIECT: respingerea concesionării terenului din str. Maior Cranţa (f.n.)

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 11.248/2000 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Maior Cranţa (f.n.), în vederea extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b şi art. 29 din Legea nr. 50/1991, republicată, şi art. 84 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Nu se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Maior Cranţa (f.n.), identificat prin C.f. nr. 22515 cu nr.top. 2068/6/4/26, în suprafaţă de 300,27 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului Român, necesar extinderii construcţiilor existente, către Reit Radu Nicolae Traian, întrucât prin preţul stabilit în raportul de expertiză tehnică-evaluare întocmit de ing. Mihai Grigoraşi, terenul este subevaluat.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA