Hotărârea nr. 167/2000

OBIECT: ORGANIZARE LICITATIE PUBLICA PENTRU ACTIVITATILE DE CONFECTIONARE, MONTARE, ÎNTRETINERE SI REPARARE MOBILIER URBAN; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA 29 MAI 2000, ANALIZÂND REFERATUL NR. T 12.308/14 APRILI

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   167

din data de 29 mai 2000

OBIECT: organizarea licitaţiei publice pentru activităţile de confecţionare, montare, întreţinere şi reparare mobilier urban

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. T 12.308/14 aprilie 2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Administrare Domeniu Public, Curăţenie Oraş, prin care se porpune spre aprobare prin încredinţare directă a lucrărilor de confecţionare, montare, întreţinere şi reparare mobilier urban în Municipiul Braşov, către firma S.C. Comprest S.A. Braşov, până la finele anului 2000,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 12/1993, republicată în 1995, cap. "Achiziţionări lucrări dintr-o singură sursă", 

În temeiul art. 20, litera h din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Nu se aprobă încredinţarea directă a lucrărilor de confecţionare, montare, întreţinere şi reparare mobilier urban în Municipiul Braşov, către firma S.C. Comprest S.A.

     ART. 2. Pentru activităţile de confecţionare, montare, întreţinere şi reparare mobilier urban în Municipiul Braşov, se va organiza licitaţie publică.

    ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA