Hotărârea nr. 165/2000

OBIECT: ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR CU PERSOANE FIZICE SI PERSOANE JURIDICE CARE LA DATA SEMNARII ACESTORA AU DATORII LA BUGETUL LOCAL; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 25.178 DI

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   165

din data de 29 mai 2000

OBIECT: încheierea contractelor cu persoane fizice şi persoane juridice care la data semnării acestora au datorii la bugetul local

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 25.178 din 16 mai 2000 al Serviciului Soluţionări Contestaţii, Facilităţi Fiscale, privind încheierea contractelor cu persoane fizice şi juridice care la data semnării acestora au datorii la bugetul local,

Având în vedere art. 23 şi art. 27 din O.G. nr. 118/31.08.1999, privind achiziţiile publice şi dispoziţiile Legii nr. 189/1998 şi O.U.G. nr. 216/1999, 

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Începând cu data intrării în vigoare a Ordonanţei de Guvern nr. 118 din 31 august 1999 se vor exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică orice persoană fizică sau juridică care nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată a datoriilor la bugetul local.

     ART. 2. Serviciile din cadrul Direcţiei Economice şi Direcţiei Patrimoniu sunt obligate să verifice la Direcţia Impozite, Taxe Locale situaţia datoriilor la bugetul local, a persoanelor fizice şi persoanelor juridice care urmează să încheie contracte cu Municipiul Braşov.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA