Hotărârea nr. 164/2000

OBIECT: NEÎNSUSIRE EXPERTIZA TEHNICA DE STABILIRE A SULTEI VALORICE PRIVINDIMOBILUL DIN STR.ANTON PANN NR.2; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. T 11.575 DIN 05.05.2000 AL SERVIC

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   164

din data de 29 mai 2000

OBIECT: neînsuşirea expertizei tehnice de stabilie a sultei valorice privind imobilul din str. Anton Pann nr. 2

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. T 11.575 din 5 mai 2000 al Serviciului Strategie, Dezvoltare şi Amenajarea Teritoriului, privind expertiza tehnică nr. 634/1999, referitoare la imobilul din str. Anton Pann nr. 2,

În temeiul art. 84, alin. 3 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

Având în vedere art. 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Nu se însuşeşte punctul de vedere exprimat de către expertul Larion Decebal în adresa nr.ad. 6.787/2000, referitoare la ieşirea din indiviziune prin stabilirea sultei valorice, privind imobilul din str. Anton Pann nr. 2.

     ART. 2. Se va solicita efectuarea unei noi expertize în vederea reevaluării corecte a imobilului.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA