Hotărârea nr. 163/2000

OBIECT: ÎNSUSIRE "RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA ", PRIVIND CONCESIONAREA TERENULUI SITUAT ÎN BRASOV, STR. CLOSCA NR. 44, NECESAR EXTINDERII CONSTRUCTIEI EXISTENTE, CATRE CIMPOIA IOAN, CIMPOIA JULIETA SI CIMPOIA MARIA; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRA

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   163

din data de 29 mai 2000

OBIECT: însuşire raport de expertiză tehnică, privind concesionarea terenului situat în Braşov, str. Cloşca nr. 44, necesar extinderii construcţiei existente, către Cimpoia Ioan, Cimpoia Julieta şi Cimpoia Maria

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. ad. 19.115/1998/1999 al Direcţiei Patrimoniu, Serviciul Evidenţă, Administrare Imobile, privnd concesionarea terenului situat în Braşov, str. Cloşca nr. 44, în vederea extinderii construcţiilor existente,

Având în vedere prevederile art. 12, litera b din Legea nr. 50/1991, republicată şi art. 84 din Legea nr. 69/1991, republicată,

În temeiul art. 20, litera g şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă concesionarea directă a terenului situat în Braşov, str. Cloşca nr. 44, identificat prin C.F. nr. 12.285 Braşov, cu nr.top. (198/a/4/1-199)/1/2, în suprafaţă de 148 m.p., aparţinând domeniului privat al Statului, necesar extinderii construcţiilor existente, către Cimpoia Ioan, Cimpoia Julieta şi Cimpoia Maria, în cote indivize.

Concesionarea terenului se face pe durata existenţei construcţiei, conform art. 19 din Legea nr. 50/1991, republicată.

     ART. 2. Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică, întocmit de expert tehnic Boş Nicolae, prin care preţul terenului determinat în condiţii de piaţă, conform expertizei, este de 36.800.000 lei, adică 2.296,3 USD (1 USD = 16.026 lei, la data de 30.07.1999), revenind o redevenţă anuală de 0,62 USD/m.p., ce va fi plătită în lei la cursul comunicat de B.N.R., pentru ziua în care se face plata.

     ART. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA