Hotărârea nr. 162/2000

OBIECT: PRELUAREA ÎNCEPÂND CU DATA DE 1.01.2000, DE CATRE CONSILIUL LOCAL A ASISTENTILOR PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP CONFORM O.U.G. NR. 102/1999 SI MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SERVICIULUI RESURSE UMANE; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV, Î

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   162

din data de 29 mai 2000

OBIECT: preluarea începând cu data de 1 ianuarie 2000, de către Consiliul Local a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap, conform O.U.G. nr. 102/1999 şi modificarea organigramei Serviciului Resurse Umane

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 13.463/2000 al Serviciului Resurse Umane, prin care se propune preluarea, începând cu data de 1 ianuarie 2000 a asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap de la Inspectoratul de Stat Teritorial pentru persoane cu handicap al Judeţului Braşov, precum şi modificarea organigramei Serviciului Resurse Umane, prin transformarea celor două posturi de dactilograf în posturi de inspectori şi înfiinţarea unui "Birou de protecţie a persoanelor cu handicap", în subordinea Serviciului Resurse Umane,

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 102/1999, Ordinului Secretariatului de Stat pentru persoane cu handicap nr. 152/1999, Legea nr. 189/1998, privind finanţele publice locale,

În temeiul art. 20, litera c şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Începând cu data de 1 ianuarie 2000 plata drepturilor salariale pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap din Municipiul Braşov se preia de către Consiliul Local Braşov.

     ART. 2. Se aprobă transformarea celor două posturi de dactilograf din cadrul Serviciului Resurse Umane în posturi de inspectori.

     ART. 3. Se aprobă înfiinţarea "Biroului de protecţie a persoanelor cu handicap" din subordinea Serviciului Resurse Umane format din: 1 şef birou - inspector de specialitate, 2 inspectori; numărul de posturi al Serviciului Resurse Umane rămânând neschimbat: 7 posturi.

     ART. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA