Hotărârea nr. 161/2000

OBIECT: PLÂNGEREA FORMULATA DE S.C. IUS S.A., ÎMPOTRIVA H.C.L. NR. 41 DIN 28.02.2000, PRIN CARE S-A REVOCAT H.C.L. NR. 431/29.12.1999, PRIVIND SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE CLADIRI , DATORATE DE S.C. IUS S.A. BRAS

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   161

din data de 29 mai 2000

OBIECT: plângerea formulată de S.C. IUS S.A., împotriva H.C.L. nr. 41 din 28.02.2000, prin care s-a revocat H.C.L. nr. 431/29.12.1999, privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe clădiri, datorate de S.C. IUS S.A. Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 18.758/2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, Serviciul Soluţionări Contestaţii, Facilităţi Fiscale, prin care se propune respingerea plângerii formulată de S.C. IUS S.A. împotriva H.C.L. nr. 41/28.02.2000,

Având în vedere dispoziţiile art. 1, art. 3 şi art. 6 din H.G. nr.714/1999, pentru aprobarea procedurii şi competenţelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se respinge plângerea formulată de S.C. IUS S.A. Braşov împotriva H.C.L. nr. 41 din 28 februarie 2000.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA