Hotărârea nr. 160/2000

OBIECT: AVIZAREA LISTEI PRIVIND CONSTRUCTIILE CARE NU SUNT SUPUSE IMPOZITULUI PE CLADIRI, SPECIFICE ACTIVITATII SHELL ROMÂNIA S.R.L.; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA DATA DE 29 MAI 2000; ANALIZÂND REFERATUL NR. 19.239/06

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   160

din data de 29 mai 2000

OBIECT: avizarea listei pentru construcţiile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri, specifice activităţii Shell România S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 19.239/06.04.2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, prin care se propune avizarea listei privind construcţiile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri, specifice activităţii Shell România S.R.L.,

Având în vedere prevederile H.G. nr. 266/1994, H.G. nr. 964/1998, O.U.G. nr. 62/28.12.1998, O.U.G. nr. 15/02.03.1999, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994, privind impozitele şi taxele locale, republicată,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se avizează lista cuprinzând construcţiile care nu sunt supuse impozitului pe clădiri, specifice activităţii Shell România S.R.L., conducte de legătură la reţeaua de canalizare, linii de legătură la reţeaua de alimentare cu energie electrică, linii de legătură la reţeaua telefonică.

 

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA