Hotărârea nr. 159/2000

OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CHELTUIELILOR JUDICIARE ÎN SUMA DE 1.046.175 LEI, PE PERIOADA 1997-2000 DATORATE DE KELEMEN EMANUEL OVIDIU DIN BRASOV, STR. SPICULUI NR. 22, BL. 56, AP. 64. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   159

din data de 29 mai 2000

OBIECT: scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente cheltuielilor juridicare în sumă de 1.046.175 lei, pe perioada 1997-2000 datorate de Kelemen Emanuel Ovidiu din Braşov, str. Spicului nr. 22, bl. 56, ap. 64

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 21.573/03.05.2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, Serviciul Soluţionări Contestaţii, Facilităţi Fiscale, prin care se propune scutirea la plata majorărilor de întârziere aferente cheltuelilor judiciare, în sumă de 1.046.175 lei, datorate de numitul Kelemen Emanuel Ovidiu,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 11/1996, privind executarea creanţelor bugetare cu modificările ulterioare şi dispoziţiile H.G. nr. 714/1999, privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente cheltuielilor juridiciare pe perioada 1997-2000, în sumă de 1.046.175 lei, datorate de Kelemen Emanuel Ovidiu din Braşov, str. Spicului nr. 22, bl. 56, ap. 64.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA