Hotărârea nr. 158/2000

OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE CHELTUIELILOR JUDICIARE ÎN SUMA DE 1.142.240 LEI, PE PERIOADA 1997-2000 DATORATE DE NUMITUL VRÂNCIANU CLAUDIU CONSTANTIN DIN BRASOV; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDI

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   158

din data de 29 mai 2000

OBIECT: scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente cheltuielilor judiciare în sumă de 1.142.240 lei, pe perioada 1997-2000 datorate de numitul Vrâncianu Claudiu Constantin din Braşov

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 21.574/2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Local, Serviciul Soluţionări Contestaţii, Facilităţi Fiscale, prin care se propune scutirea la plata majorărilor de întârziere, aferente cheltuielilor judiciare, în sumă de 1.142.240 lei, calculate la data de 20.04.2000, datorate de numitul Vrâncianu Claudiu Constantin,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 11/1996, privind executarea creanţelor bugetare cu modificările ulterioare şi dispoziţiile H.G. nr. 714/1999, privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente cheltuielilor judiciare pe perioada 1997-2000, în sumă de 1.142.240 lei, datorate de Vrâncianu Claudiu Constantin din Braşov.

     ART. 2 Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA