Hotărârea nr. 157/2000

OBIECT: ESALONAREA PLATII SULTEI ÎN VALOARE DE 180.912.000 LEI, REPREZENTÂND COTA INDIVIZA DIN IMOBILUL SITUAT ÎN BRASOV, STR. VULCAN NR. 94, DE CATRE CRIZBASAN DANIELA - COPROPRIETAR; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA LA D

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   157

din data de 29 mai 2000

OBIECT: eşalonarea plăţii sultei în valoare de 180.912.000 lei, reprezentând cotă indiviză din imobilul situat în Braşov, str. Vulcan nr. 94, de către Crizbăşan Daniela - coproprietar

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 12.764/2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, Serviciul Soluţionări Contestaţii, Facilităţi Fisclae, privind eşalonarea plăţii sultei reprezentând 1/2 cotă indiviză din imobilul situat în Braşov, str. Vulcan nr. 94, de către Crizbăşan Daniela - coproprietar,

Având în vedere H.G. nr. 714/1999 şi O.G. nr. 11/1996, 

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se respinge cererea numitei Crizbăşan Daniela, domiciliată în Braşov, str. Vulcan nr. 94, privind eşalonarea plăţii sultei în valoare de 180.912.000 lei.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA