Hotărârea nr. 156/2000

OBIECT: SCUTIREA LA PLATA A MAJORARILOR DE ÎNTÂRZIERE AFERENTE IMPOZITULUI PE TEREN PENTRU ANUL 1999, ÎN SUMA DE 1.350.142 LEI, DATORATE DE PETENTA GEREB IRINA, DIN BRASOV, STR. LATINA NR. 10; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRASOV ÎNTRUNIT ÎN SEDINTA

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   156

din data de 29 mai 2000

OBIECT: scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe teren pentru anul 1999, în sumă de 1.350.142 lei, datorate de petenta Gereb Irina, din Braşov, str. Latină nr. 10

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 21.126/2000 al Direcţiei Impozite, Taxe Locale, Serviciul Soluţionări Contestaţii, Facilităţi Fiscale, prin care se propune respingerea cererii privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe teren pentru anul 1999, în sumă de 1.350.142 lei, formulate de doamna Gereb Irina, din Braşov, str. Latină nr. 10,

Având în vedere prevederile O.G. nr. 11/1996, privind executarea creanţelor bugetare cu modificările ulterioare şi dispoziţiile H.G. nr. 714/1999, privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale,

În temeiul art. 20, litera e şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale  nr. 69/1991, republicată,

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă cererea privind scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente impozitului pe teren pentru anul 1999, în sumă de 1.350.142 lei, datorate de GEREB IRINA, din Braşov, str. Latină nr. 10.

    ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA