Hotărârea nr. 155/2000

OBIECT: APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI URMATOARELOR OBIECTIVE: MODERNIZARE ITERSECTIE STR. 13 DECEMBRIE - B-DUL GARII BRASOV; MODERNIZARE INTERSECTIE B-DUL MUNCII -STR.CARPATILOR BRASOV; MODERNIZARE INTERSECTIE STR. 13 DECEMBRIE- S

 

 

H O T Ã R Â R E A    NR.   155

din data de 29 mai 2000

OBIECT: aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi următoarelor obiective: modernizare intersecţie str. 13 Decembrie - B-dul Gării Braşov; modernizare intersecţie    B-dul Muncii - str. Carpaţilor Braşov; modernizare intersecţie str. 13 Decembrie - str. Castanilor Braşov.

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 29 mai 2000,

Analizând referatul nr. 15.038/2000 al Direcţiei Gospodărire Oraş, Serviciul Tehnic Investiţii;

În temeiul Legii nr. 69/1991, cap. I, art. 21, alin. c şi având în vedere Legea nr. 189/1998, cap. 2, art. 16, punctul 6, alin. 2;

H o t ă r ă ş t e:

     ART. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor:

  • Modernizare intersecţie str. 13 Decembrie B-dul Gării Braşov;
  • Modernizare intersecţie B-dul Muncii - str. Carpaţilor Braşov;
  • Modernizare intersecţie str. 13 Decembrie - str. Castanilor Braşov,

prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     ART. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Preşedinte de şedinţă,

CORNELIU  ZOTA

ANEXA 1              

la H.C.L. nr. 155/2000      

A. MODERNIZAREA INTERSECŢIEI STR. 13 DECEMBRIE - B-DUL GÃRII BRAŞOV

Principalii indicatori tehnico-economici supuşi aprobării Consiliului Local sunt următorii:

Denumirea lucrării: Modernizare intersecţie str. 13 Decembrie - B-dul Gării Braşov

Proiect nr. 32128/1, faza S.F., elaborat de S.C. Proiect Braşov S.A.

Beneficiar: Primăria Municipiului Braşov

Amplasament: La intersecţia străzilor: Aurel Vlaicu, 13 Decembrie şi B-dul Gării

Ordonatorul principal de credite: Primăria Municipiului Braşov

Valoarea totală              - 4.218.102 mii lei

din care C + M               - 2.550.842 mii lei

din care supuse licitaţiei   - 3.795.328 mii lei

(în preţuri ianuarie 2000)

Durata de realizare          - 6 luni

Suprafaţa carosabilului nou  - 730,0 m.p.

Lucrările de amenajare a intersecţiei constau din amenajarea unei bretele de legătură dintre str. Aurel Vlaicu şi str. 13 Decembrie pe partea dreaptă în direcţia de mers de pe str. Aurel Vlaicu spre str. 13 Decembrie, bretea care iese de sub incidenţa semaforului. De asemenea, se mai execută o bretea nouă pe relaţia dreaptă dinspre B-dul Gării spre str. 13 decembrie care iese de sub incidenţa semaforului. Se vor mai executa lărgirile corespunzătoare şi marcajele rutiere şi pietonale aferente.

B. MODERNIZARE INTERSECŢIE B-DUL MUNCII STR. CARPAŢILOR BRAŞOV

Principalii indicatori tehnico-economici supuşi avizării Consiliului Local sunt următorii:

Denumirea lucrării: Modernizare intersecţie B-dul Muncii - str. Carpaţilor

Proiect nr. 32128/5, faza S.F., elaborat de S.C. Proiect Braşob S.A.

Beneficiar: Primăria Municipiului Braşov.

Amplasament: La intersecţia str. Carpaţilor cu B-dul Muncii

Ordonatorul principal de credite: Primăria Municipiului Braşov

Valoarea totală                - 3.964.963,0 mii lei

din care C + M                 - 2.407.106,2 mii lei

din care supuse licitaţiei     - 3.552.950,5 mii lei

(în preţuri ianuarie 2000)

Durata de execuţie             - 6 luni

Carosabil nou                  - 880,0 m.p.

Lucrările de amenajări constau din semaforizarea intersecţiei, realizarea marcajelor şi indicatoarelor aferente, realizarea unei bretele pe relaţia dreaptă dinspre str. Carpaţilor (Spitalul Judeţean) spre B-dul Muncii, bretea ce iese de sub incidenţa semaforului.

De asemenea, în zona intersecţiei se lărgeşte str. Carpaţilor pe partea stângă în sensul de mers spre Metrom.

C. MODERNIZARE INTERSECŢIE STR. 13 DECEMBRIE - STR. IULIU MANIU - STR. CASTANILOR

Princiaplii indicatori tehnico-economici supuşi avizării Consiliului Local sunt următorii:

Denumirea lucrării: Modernizare intersecţie str. 13 Decembrie - str. Iuliu Maniu - str. Castanilor

Proiect nr. 32128/6, faza S.F., elaborat de S.C. Proiect Braşov S.A.

Beneficiar: Primăria Municipiului Braşov.

Amplasament: la intersecţia str. 13 Decembrie - str. I. Maniu - str. Castanilor

Ordonatorul principal de credite: Primăria Municipiului Braşov

Valoarea totală                 - 3.955.494,5 mii lei

din care C + M                  - 2.403.366,6 mii lei

Valoarea supusă licitaţie       - 3.555.025,6 mii lei

(în preţuri ianuarie 2000)

Durata de execuţie              - 6 luni

Carosabil nou                   - 1050 m.p.

Lucrările de amenajare constau din realizarea unei bretele dreapta din str. 13 Decembrie în str. I. Maniu cu ieşire de sub incidenţa semaforului.

De asemenea, se va lărgi str. Castanilor cu o bandă pe partea dreaptă în sensul de mers dinspre str. I. Maniu spre 15 Noiembrie.

Se vor realiza marcajele rutiere şi pietonale aferente precum şi montarea indicatoarelor de circulaţie.